Skip to main content

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Sprawdź poniżej, co zalecamy przed wykonaniem konkretnych badań.

REJESTRACJA BADAŃ LABORATORYJNYCH

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Etap “przed badaniem” obejmuje nie tylko sposób przygotowania się do pobrania materiału, ale również czas spędzony w rejestracji Punktu Pobrań. By zarejestrować badania laboratoryjne niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość pacjenta. Takimi dokumentami mogą być: dowód osobisty, paszport, książeczka żeglarska, żołnierska karta tożsamości, karta pobytu, potwierdzenie stałego pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany, prawo jazdy, legitymacja szkolna, książeczka wojskowa, polski dokument podróży dla cudzoziemca, akt urodzenia.

W przypadku pacjentów nieletnich lub ubezwłasnowolnionych zarówno pacjent jak i jego opiekun zawsze muszą mieć z sobą dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie tożsamości zarówno pacjenta, jak i opiekuna.

Uzasadnienie: Dla każdego pacjenta, który zleca wykonanie badań laboratoryjnych tworzona jest dokumentacja medyczna. Dokumentacja medyczna, zgodnie z Art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, powinna zawierać następujące dane: nazwisko i imię (imiona); datę urodzenia; oznaczenie płci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

 

POBRANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Materiał do badań laboratoryjnych powinien być pobierany po odpowiednim przygotowaniu się przez Pacjenta przed badaniem.

KREW

 • Większość badań powinno być pobieranych na czczo, 12-16 godzin po ostatnim posiłku (w przypadku badań lipidogramowych).
 • W warunkach standardowej diety, z wyjątkiem oznaczeń wymagających specjalnej diety, zleconej przez lekarza.
 • O określonej porze dnia, zwykle między 7.00 a 8.00 rano.
 • W warunkach spoczynkowych, pozbawionych również obciążenia psychicznego.
 • Zażywanie leków w dniu badania po konsultacji z lekarzem.
 • W przypadku badań bakteriologicznych i alergicznych, badanie należy wykonać przed leczeniem lub po okresowym odstawieniu leków wpływających na wynik oznaczenia.

MOCZ

Do laboratorium należy dostarczyć pierwszą poranną próbkę moczu z tzw. środkowego strumienia do czystego, jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece), o objętości około 30 ml.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA LABORATORYJNEGO – DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU (DZM)

Zbiórkę rozpoczyna się po odrzuceniu pierwszej rannej porcji moczu, kontynuuje przez 24h i kończy na pierwszej porannej porcji moczu oddanej w dniu następnym. Mocz zbiera się do jałowego pojemnika o objętości ok. 2 litrów. Po zakończonej zbiórce należy zmierzyć objętość oddanego moczu i po dokładnym wymieszaniu, porcję o objętości ok. 50 ml wraz z podaną informacją o całkowitej ilości moczu dostarczyć do laboratorium.

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego

POSIEW MOCZU

Mocz należy oddać do jałowego pojemnika (specjalne transportery na posiew moczu można także odebrać wcześniej w którymkolwiek z punktów pobrań Laboratorium Medycznego badaj.to), po uprzednim dokładnym umyciu okolic cewki moczowej. Nie wolno dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika ani zakrętki. Środkowy strumień porannego moczu oddać rozchylając wargi sromowe większe / zsuwając napletek odsłaniając ujście cewki moczowej. Mocz możliwie szybko dostarczyć do laboratorium.

BADANIE KAŁU

Do laboratorium należy dostarczyć próbkę kału ok. 2g, w czystym, jednorazowym pojemniku (do nabycia w aptece). Ważne, żeby pobrana próbka pochodziła z różnych miejsc porcji kału. Jest to istotne w przypadku badań na obecność pasożytów, krwi utajonej i resztek pokarmu.

POSIEW KAŁU

Próbkę kału należy umieścić w jałowym pojemniku i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium.

WYMAZ Z GARDŁA I JAMY USTNEJ

Warunki, jakie należy spełnić przed badaniem bakteriologicznym jamy ustnej:

 • na czczo (nie jeść, nie pić)
 • zabrania się mycia zębów
 • nie wolno płukać jamy ustnej
 • nie palić papierosów

WYMAZ Z POLICZKA DO BADAŃ PCR

Warunki, jakie należy spełnić przed badaniem wymazu z policzka:

 • na czczo

lub na dwie godziny przed badaniem:

 • nie pić, nie jeść
 • zabrania się mycia zębów
 • nie żuć gumy
 • zabrania się palenia papierosów

CHCESZ ZAPYTAĆ O CENĘ BADANIA?
Zapraszamy na stronę CENY BADAŃ, gdzie proponujemy kilka możliwości kontaktu z nami.

Sprawdź, gdzie wykonasz badanie